Flag Counter
AKILLI SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
J. Intell. Syst. Appl.
E-ISSN: 2667-6893
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Devices Used by 112 Personnel in the Covid-19 Pandemic Process, Validation and Problems Encountered

Covid-19 Pandemi Sürecinde 112 Personelinin Kullandığı Cihazlar, Validasyonu ve Karşılaştığı Sorunlar

How to cite: Şanverdi A, Karagöz EN, Yola ML. Devices used by 112 personnel in the covid-19 pandemic process, validation and problems encountered. Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Intelligent Systems with Applications) 2021; 4(2): 86-94. DOI: 10.54856/jiswa.202112164

Full Text: PDF, in English.

Total number of downloads: 697

Title: Devices Used by 112 Personnel in the Covid-19 Pandemic Process, Validation and Problems Encountered

Abstract: The emergency health service is for all interventions that are made up of people who have received special education in their field, who work together in order to provide the best emergency response to the sick and injured in the shortest time possible in line with the possibilities available. In this context, although the emergency health service provided during the pandemic process requires the implementation of special procedures for healthcare professionals, it is important in the validation of the biomedical devices used during the provision of this service. Especially the fact that this process was a disaster that took place in an unexpected time period caused everyone to be caught unprepared and this situation caused the current workload of healthcare workers to increase even more. In this study, we conducted a literature search to shed light on the problems experienced by 112 emergency healthcare professionals during the pandemic period and how the validation of the biomedical devices used by these personnel in the ambulance should be. The type of research is descriptive research. The Covid-19 pandemic was accepted as a case and the literature was reviewed, with this case being the focus. During the literature search, up-to-date keywords such as "emergency health service, Covid-19, disaster preparedness, emergency aid unit employees, biomedical device technologies", which are also mentioned in the keywords, were scanned. Care was taken to ensure that the studies included in the review section were up to date and in accordance with the academic guide. In addition, due to the limitation of resources in the validation section of the research, assistance was received from the relevant legislation and expert medical company engineers and from the active staff in the field of healthcare professionals' problems. As a result of this research, we have reached the conclusion that legal regulations should be made regarding the problems experienced by healthcare professionals due to the pandemic and that existing standards related to device validation should be updated after the pandemic.

Keywords: Emergency health service; disaster preperadness; Covid-19; 112 emergency aid unit employees; biomedical device technologies


Başlık: Covid-19 Pandemi Sürecinde 112 Personelinin Kullandığı Cihazlar, Validasyonu ve Karşılaştığı Sorunlar

Özet: Acil sağlık hizmeti, hasta ve yaralılara eldeki imkanlar doğrultusunda en iyi acil müdahaleyi mümkün olan en kısa zamanda vermek için birlikte çalışan, alanında özel eğitim almış kişilerden oluşan, kişilerin sağlık bakımından tam bir iyilik haline tekrardan döndürülmesi için yapılan bütün müdahalelere acil sağlık hizmeti denir. Bu bağlamda pandemi sürecinde verilen acil sağlık hizmeti sağlık çalışanları açısından özel prosedürlerin uygulanmasını gerektirmekle birlikte bu hizmetin verildiği sırada kullanılan biyomedikal cihazların validasyonuda önemlidir. Özellikle bu sürecin beklenmedik bir zaman diliminde gerçekleşen bir afet olması herkesin hazırlıksız yakalanmasına sebep olmuş ve bu durum sağlık çalışanlarının mevcut iş yükünün daha da artmasına sebep olmuştur. Biz bu çalışmada 112 acil sağlık hizmeti veren profesyonellerin pandemi döneminde yaşadığı sorunlara ışık tutmak ve bu personellerin ambulans içerisinde kullandığı biyomedikal cihazların validasyonunun nasıl olması gerektiğiyle alakalı literatür araştırması yaptık. Araştırmanın türü Tanımlayıcı araştırmadır. Covid-19 pandemisi bir vaka olarak kabul edilip bu vaka odak noktası olmak üzere literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sırasında anahtar kelimelerde de belirtilen "acil sağlık hizmeti, Covid-19, afetlere hazırlık, acil yardım birimi çalışanları, biyomedikal cihaz teknolojileri" gibi konu bütünlüğünü bozmayan ve aynı zamanda güncel anahtar kelimeler taratıldı. Derleme kısmına dahil edilen çalışmaların akademik kılavuza uygun ve güncel çalışmalar olmasına özen gösterildi. Ayrıca araştırmanın validasyon bölümündeki kaynak kısıtlılığı nedeniyle ilgili mevzuatlar ve konunun uzmanı medikal şirket mühendislerinden ve sağlıkçıların problemleri bölümünde de sahada aktif çalışan personelden yardım alınmıştır. Bu araştırmanın sonucunda ise sağlık çalışanlarının pandemi dolayısıyla yaşadığı sorunlarla alakalı kanuni düzenlemeler yapılması gerektiği ve cihaz validasyonlarıyla alakalı var olan standartların pandemi sonrası güncellenmesi gerektiği sonucuna ulaştık.

Anahtar kelimeler: Acil sağlık hizmeti; afetlere hazırlık; Covid-19; 112 acil yardım birimi çalışanları; biyomedikal cihaz teknolojileri


Bibliography:
 • Afad. Türkiye Afet Müdahale Planı, 2013, https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/2419/files/Afet_Mud _Pl_ResmiG_20122013.pdf
 • Afad. KBRN Sözlüğü. https://www.afad.gov.tr/kbrn-sozlugu
 • Akan S. Manometreli Tansiyon Aletinin Kalibrasyonu, 2021.
 • Aktoz M. Türk Kardiyoloji Derneği Uzlaşı Raporu: COVID19 Pandemisi ve Kardiyovasküler Hastalıklar Hakkında Bilinmesi Gerekenler. Türkiye Kardiyoloji Derneği: İstanbul, 2020.
 • Avci A, Eris Gudul N. Cardiovascular assessment of patients with COVID-19. Turkish Journal of Diabetes and Obesity 220; 2: 147-154.
 • Baris E. Afet tıbbı eğitiminin İzmir metropol alanda acil sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin bilgi düzeyine etkisi. Dokuz Eylül University, MSc Thesis, 2011.
 • Besamedikal. Portegü/İğne Tutucu, 2021, http://www.besamedikal.com/urun/portegu-ignetutucu/#:~:text=Tamamen%20paslanmaz%20cerrahi%20porteg%C 3%BC%2C%20di%C5%9F,parma%C4%9F%C4%B1%20ile%20 %C3%BCstten%20desteklenerek%20kullan%C4%B1l%C4%B1r
 • Beydilli H. Defibrilatör Nasıl Çalışır? 2014, http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/uzhiTj8dQDyu.pdf
 • Bilgic AK. COVID-19 ile mücadele sürecinde yerel yönetimlerin genel görünümü. İdealkent 2020; 11(31): 2086-2112.
 • Cakmak H, Aydin R, Oz Y, Aker A. Determination of influencıng status from Marmara earthquake and preparation status for possible disasters for 112 emergency staff in Kocaeli city. Journal of Academic Emergency Medicine 2010; 9(2): 83-88.
 • Cevirme A, Kurt A. Covid-19 pandemia and its reflections to nursing profession. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics 2020; 7(5): 46-52.
 • Elmascan N. Defibrilatör Test Deney, 2021.
 • Erdogan Z. EKG Validasyonu, 2021.
 • Gul F. Endotrakeal Entübasyon, 2018, https://www.acilcalisanlari.com/endotrakealentubasyon.html
 • Healthcare. Hemostatik Pensler, 2018, https://www.slideshare.net/dentalmarket/hemostatik-pensler
 • EKG, Ankara: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Inal E, Kocagoz S, Turan M. Basic disaster consciousness and preparation levels. Turkish Journal of Emergency Medicine 2012; 12(1): 15-19.
 • Izer DA. New technologies for reducing risk in cold chain logistics. Academia 2021; https://www.academia.edu/33433373/SO%C4%9EUK_Z%C4%B0NC%C4%B0R_LOJ%C4%B0ST%C4%B0%C4%9E%C4%B0_%C4%B0%C3%87%C4%B0NDE_R%C4%B0SKLER%C4%B0N_AZALTILMASINDA_YEN%C4%B0_TEKNOLOJ%C4%B0LER?auto=download
 • Jennings Sanders A. Teaching disaster nursing by utilizing the Jennings disaster nursing management. Nurse Education in Practice 2004; 4(1): 69-76.
 • Koca F. 2020, April 3, https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1246174959594016769
 • Kocabay G. COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların kardiyak aritmi riski. Türkiye Psikiyatri Derneği 2021; 1-4.
 • Koyuncu M. Oral Airway. 2019, June 14, https://acilcalisanlari.com/oral-airway.html
 • Kucukturkmen B, Bozkir A. Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tabi ilaçlar ve uygulamalar açısından değerlendirmeler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2018; 75(3): 305-322.
 • Mardin D, Ozvaris SB, Sakarya S, Kayi I, Gursoy G, Yukarikir N, Baspinar A. During Covid-19 outbreak situation of refugees in Turkey. Health and Society 2020; 30: 112-118.
 • Medibim. Defibrilatör test cihazı. 2013, July 30, https://www.medibim.com.tr/TR/biyomedikal-kalibrator-testcihazlari/defibrilator-test-cihazi/
 • Can Medikal. Cerrahi kocher pens 16 cm. 2021, February 19, https://www.can-medikal.com/urun/kocherpens-16-cmduz#:~:text=Farkl%C4%B1%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%B Ckte%2C%20a%C4%9F%C4%B1z%20k%C4%B1sm%C4%B1% 20%C5%9Fubelerin,ameliyatlarda%20ve%20pansumanlarda%20s %C4%B1kl%C4%B1kla%20kullan%C4%B1lmaktad%C4%B1r.
 • Megep. Defibrilatör Cihazlar. 2019, http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/ Defibrilat%C3%B6r%20Cihazlar%C4%B1.pdf
 • Megep. Ekg (Elektrokardiyografi). 2021, http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ekg% 20(elektrokardiografi).pdf
 • Ozkan SA. İlaç analizlerinde analitik validasyon ve ilgili parametreleri. In VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Hatay, Antakya, 2012.
 • Taskiran G, Baykal U. Disasters and nurses' preparedness for disasters in Turkey: Literature review. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2017; 4(2): 79-88.
 • TBMM. 2009, May 29, pp. 10449-10453, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5902.pdf
 • TBMM. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği. Resmi Gazete 2011 (June 7).
 • Toker SO, Kucukyilmaz U. Acil sağlık sistemi nedir? Türkiye'nin ulusal acil sağlık sistemine genel bir bakış. Dirim 2001; Mart-Nisan: 11-16.
 • TSE. Tıbbi Cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları. TSE, 2012.
 • Usher K, Mayner L. Disaster nursing: A descriptive survey of Australian undergraduate nursing curricula. Australian Emergency Nursing Journal 2011; 14(2): 75-80.
 • Uzman S. Laringoskopi ve entübasyona karşı gelişen hemodinamik cevabın baskılanmasında dexmedotimidine ve esmololün etkinliğinin karşılaştırılması. Profeciency Thesis, Haseki Education and Research Hospital, Ankara, 2008.
 • Erciyes University. Experiment 8: Ventillator test. Lecture notes, Erciyes University, Kayseri.
 • Vatan F, Salur D. A research about nurse managers' views about earthquake and disaster plans in hospitals. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3(1): 32-44.
 • Yan YE, Turale S, Stone T, Petrini M. Disaster nursing skills, knowledge and attitudes required in earthquake relief: Implications for nursing education. International Nursing Review 2015; 62(3): 351-359.
 • Yaylaci S, Yilmazer Celik S, Ozturk Cimilli T. Retrospective evaluation of the urgency of patients admitted the emergency department by ambulance. Acibadem University Emergency Medicine 2013; 4(2): 64-67.
 • Yener D. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele politikasına 'Bilim Kurulu' yön veriyor. 2020, March 24, https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/turkiyenin-koronaviruslemucadele-politikasina-bilim-kurulu-yon-veriyor/1777215